ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
กลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจใช้ Ion-Metrix
dot
bulletร่วมฤดีคลินิก
bulletบมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
bulletโรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต
bulletโรงแรมไดมอนคลิฟรีสอร์ท&สปา
bulletศูนย์วิจัยซินโครตรอนแห่งชาติฯ
bulletอื่น ๆ
dot
สถาบันที่รับรองมาตรฐาน Ion-Metix
dot
bulletสถาบัน EPA and NSF USA.
bulletcoming soon !!
bulletcoming soon !!
dot
การใช้งาน Ion-Metrix
dot
bulletเครื่องปรับอากาศที่สามารถใช้ได้
bulletผลิตภัณฑ์ Ion-Metrix
dot
กลุ่มโรคที่เกิดจากระบบปรับอากาศ
dot
bulletโรคปอดอักเสบ Legionellosis
bulletโรคภูมิแพ้
bulletโรคหวัด
bulletโรคซาร์
bulletโรควัณโรค
bulletเชื้อราเจ้าปัญหา !!!!!!
bulletเชื้อโรคจากแอร์
bulletโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
dot
นาโนเทคโนโลยี่
dot
bulletนาโนซิลเวอร์ (NANO SILVER)
bulletนวัตกรรมใหม่ นาโนซิลเวอร์
bulletอนุภาคสุดฮิตในยุคนาโน บูม!!!
bulletเสื้อผ้านาโน
dot
ระบบปรับอากาศภายในอาคาร HVAC
dot
bulletcoming soon !!
bulletcoming soon !!
bulletcoming soon !!
bulletcoming soon !!
bulletcoming soon !!
dot
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletระวังเชื้อโรคที่มาทางอากาศ เมื่อคุณต้องไปโรงพยาบาล
bulletเชื้อแบคทีเรีย MRSA
bulletรายการถึงลูกคน กับประเด็นร้อน !!! เชื้อแบคทีเรีย สเตร็ปโตคอคคัส
bulletสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ภายในบ้าน
bulletการทดสอบภูมิแพ้
dot
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletwww.mandd.info
bulletwww.ionmetrix.com
bulletwww.hydroemission.com
bulletwww.bkksystemsupply.com
dot
ดาวห์โหลดเอกสาร
dot
bulletIon-Metrix catalog (Eng)
bulletIon-Metrix catalog (thai)
bulletคู่มือการใช้ Ion-Metrix
bulletMaterial Safety Data Sheet
bulletBacteria Test (Pseudomonas)
bulletBacteria Test (Legionella)
bulletCorrosion Test
bulletTesting Log Sheet
bulletIon-Metrix Presentation
dot
ตัวแทนจำหน่าย
dot
dot
news

dot
ระวังเชื้อโรคที่มาทางอากาศ เมื่อคุณต้องไปโรงพยาบาล

ระวังเชื้อโรคที่มาทางอากาศ เมื่อคุณตองไปโรงพยาบาล

จักรพันธภวังคะรัตน1

กรรมการบริหาร

บริษัท เอ็นไวรอนเมนตอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนสจํากัด

ความรูสึกเมื่อปวยเปนวัณโรค

เมื่อป.. 2531 ซึ่งเปนปที่ผมสอบเขามหาวิทยาลัย การประกาศผลสอบมีในชวงตนเดือนพฤษภาคม โดยเมื่อผลสอบออกมาวาผมสอบเขาเรียนไดที่คณะวิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผมก็ดีใจและลิงโลดเหมือนกับผูที่สมหวังในการสอบทุกๆคน และไดเขารับการตรวจสุขภาพตามขอกําหนดของทบวงมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น โดยในการตรวจสุขภาพก็มีการถายเอ็กซเรยปอดดวย

เมื่อเปดเทอมประมาณตนเดือนมิถุนายนไปไดประมาณ 2-3 วัน ซึ่งในระหวางนั้น ผมกําลังสนุกกับการเปนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรชั้นปที่ 1 อยางมาก ผมไดรับแจงทางโทรศัพทไปที่บานวาใหไปติดตอที่สํานักทะเบียนกลางเพราะผลการตรวจสุขภาพมีปญหา เมื่อผมไปติดตอ ก็ไดรับแจงวาผลการตรวจจากฟมเอ็กซเรยคุณหมอคิดวามีจุดผิดปกติในปอดของผม ซึ่งอาจจะเปนวัณโรค และถาหากผมเปนวัณโรค ผมจะไมไดเขาเรียนในมหาวิทยาลัย

ในวินาทีนั้นเอง ผมรูสึกชาไปทั้งตัว มึนงงแลสับสนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา หลังจากทุมเทความเพียรพยายามในการอานหนังสือเปนปเพื่อสอบเขามหาวิทยาลัย และความหวังตางๆที่บุคคลรอบตัวมอบมาใหเราเมื่อรูาเราสอบเขาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตรได

เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย แจงวาใหผมมาพบในอีก 2 วันถัดไปเพื่อสงผมไปตรวจอยางละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลจุฬาฯ

วันนั้น ระหวางทางที่นั่งรถเมลกลับบาน ผมคิดหาวิธีที่จะบอกกับคนที่บานอยางไรเพื่อไมใหเขาตองตกใจกัน และอีกเรื่องหนึ่งคือผมจะปองกันตัวอยางไรไมใหคนภายในบานตองติดเชื้อจากผมไปดวย

ตามความรูที่เราพอมีในเบื้องตนเกี่ยวกับวัณโรคคือ เปนโรคติดตอทางการหายใจ และทางน้ําลายหรือเสมหะ ดังนั้น เมื่อถึงบานและไดบอกใหคนในบานไดรับรูแลว ก็ไดทําการแยกขาวของเครื่องใชแกวน้ํา จาน ชอนซอม เมื่อตองเขาหองน้ําบวนปากลางหนา ก็ตองเปดน้ําชําระลางไปเยอะๆ จะพูดจากับใครก็ตองอยูางๆ และมีผาปดปากปดจมูก ชีวิตประจําวัน และความสัมพันธกับคนในบานเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง

วันถัดมา ไปเรียน มีความรูสึกทอแทหมดหวัง ชีวิตขางหนาไมสดใสเหมือนหลายวันกอนหนานั้น ผมไมไดเลาเรื่องนี้ใหเพื่อนฟง เพราะกลัวเขาจะรังเกียจเรา ในขณะเดียวกัน เราก็ตองพยายามอยูางจากเพื่อนฝูงเพราะไมอยากแพรเชื้อใหใคร

ในวันที่ไปตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลจุฬาฯ คุณหมอไดใหายเอ็กซเรยใหมโดยใชมขนาดใหญมาตรฐาน ไมเหมือนกับฟมเล็กที่ถายบนรถเคลื่อนที่ในครั้งแรก และไดนําตัวอยางเสมหะไปตรวจวิเคราะหวย และไดนัดใหมาฟงผลใหมหลังจากนั้นประมาณ 3 วัน

ในระหวางที่รอผลตรวจละเอียด การดําเนินชีวิตในชวงนั้นเปนชวงที่แยมาก เพราะกลัววาคนอื่นจะรูกลัวคนจะรังเกียจ กลัวคนในบานติดจากเรา กลัวไมไดเรียนตอ กลัวไปสารพัดอยาง

ในที่สุดผลการตรวจก็ออกมา คุณหมอแจงวา ผมปกติดีทุกอยาง ฟมที่ถายครั้งแรกมันเล็กและกระบวนการลางอาจผิดพลาดจึงทําใหเกิดจุดแปลกๆขึ้นบนฟ


 

 

เหมือนกับผมตื่นจากฝนราย ออกมาสูโลกที่สดใสเหมือนเดิม หลังจากที่กลายเปนผูวยวัณโรคแบบเขาใจไปเองอยู 4-5 วัน

ยังมีคนโชคราย

ผมยังโชคดีครับ ที่เรื่องนี้เปนเพียงการตรวจที่ผิดพลาด แตานทราบหรือไมา ยังมีคนโชครายที่ติดวัณโรคโดยที่เราไมรูเนื้อรูตัวอีกเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่มีจํานวนผูวยวัณโรคในสังคมไทยเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ตามจํานวนของผูวยเอดสซึ่งมักจะเปนวัณโรค

ตามสถิติที่เปนทางการ ประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากวัณโรคปละ 6,000 คน แตแพทยหลายทานเชื่อวาจํานวนที่แทจริงสูงกวาสถิติทางการมาก อาจจะสูงถึง 20,000-30,000 คนตอปทั้งนี้เพราะการเก็บขอมูลยังไมสมบูรณ

คนที่เปนวัณโรคระยะแพรเชื้อ เชื่อกันวามีหลายแสนคน โดยคาดคะเนจากจํานวนผูติดเชื้อ HIV ซึ่งมีจํานวนอยางนอย 600,000 คน หรือ 1 ใน 100 ของประชากรทั้งหมด

จากการสํารวจผูวยในโรงพยาบาล พบวาผูวยในโรงพยาบาลบางแหง เปนผูวยวัณโรคระยะแพรเชื้อสูงกวารอยละ 2 หรือกลาวไดา ในทุกๆผูวย 50 คน จะมี 1 คนที่เปนผูวยวัณโรคระยะแพรเชื้อได

และยิ่งเปนโรงพยาบาลที่อยูใกลชายแดนประเทศเพื่อนบาน หรืออยูในบริเวณที่มีแรงงานตางชาติอยูมาก ก็จะมีจํานวนผูวยวัณโรคระยะแพรเชื้อสูงกวานี้อีกมาก

ที่นากลัวคือ เมื่อเราตรวจพบผูวยวัณโรคระยะแพรเชื้อ เราไมมีการกักกันตัวไวในโรงพยาบาล เพราะประเทศของเรายังมีเงินไมพอที่จะทําอยางนั้นและเราก็มีผูวยเยอะมากดวย ทั้งๆที่ถาผูวยไดรับการรักษาเพียงไมกี่สัปดาหก็จะไมแพรเชื้อแลว แปลความวา ผูวยวัณโรคระยะแพรเชื้อทั้งหลายก็ยังเดินปะปนอยูในสังคมกับพวกเราทุกคน ในทุกๆที่ ไมาจะ บนรถเมลบนรถไฟ บนรถแทกซี่ ในโรงหนัง ในลิฟตในรานอาหาร ในหางสรรพสินคา ตลอดจนในโรงพยาบาล

สถานที่ที่มีความเสี่ยงมากก็คือ สถานที่ที่ระบายอากาศไมดี และมีคนหนาแนนมาก ยิ่งถาเปนคนที่มีฐานะความเปนอยูไมอยดีก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมาก (สถิติทั่วโลก แสดงใหเห็นเหมือนๆกันวา คนยิ่งจน ยิ่งเปนวัณโรคมาก เพราะสุขอนามัยโดยรวมไมดี) และที่รายสุดๆก็คือ หองปรับอากาศซึ่งออกแบบไมถูกตองตามมาตรฐานวิศวกรรมปรับอากาศที่ดี

ใครคือคนที่เสี่ยงภัยมาก

คนที่ตองรับความเสี่ยงที่จะติดวัณโรคมากๆ ก็คือ หมอและพยาบาล ที่ตองทํางานพบปะกับผูวยทุกๆวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในแผนกผูวยนอก ซึ่งทั้งหมอและคนปวยยังไมรูาเปนวัณโรคหรือไมการปองกันตัวก็จะยังไมรัดกุม

ในอดีต โรงพยาบาลไมปรับอากาศ ใชการเปดหนาตางโลงเพื่อใหอากาศถายเทสะดวก ก็เปนการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไปไดพอสมควร แตในปจจุบัน ไมมีใครยอมทนรอน ทั้งคนปวยและหมอ จึงไดมีการติดเครื่องปรับอากาศในโรงพยาบาลกันทั่วไป

แตญหาก็คือ การติดเครื่องปรับอากาศนั้นไมไดมีความรูอยางเพียงพอ จึงมักติดเครื่องปรับอากาศเหมือนๆกับการติดเครื่องปรับอากาศที่บานหรือในสํานักงานทั่วไป ซึ่งมีการเติมอากาศจากภายนอกนอยเกินไปหรือไมมีเลยในบางกรณี และติดแผงกรองอากาศแบบธรรมดาที่แทบจะไมสามารถกรองฝุนได

ผลที่ตามมาก็คือ โรงพยาบาลกลายเปนสถานที่อันตราย ที่เก็บสะสมเชื้อโรคไวภายในหองปรับอากาศเปนจํานวนมาก กอใหเกิดการติดเชื้อวัณโรคขึ้นภายในโรงพยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆทุกป

เคราะหซ้ํากรรมซัด เจาตัวเชื้อวัณโรคก็มีวิวัฒนาการกอใหเกิดมีเชื้อสายพันธุใหมที่ดื้อยา จากการใชยารักษาแลวหายไดภายในเวลาไมนาน กลายเปนตองรักษากันนานเปนปๆ และผูวยจํานวนหนึ่งก็จะรักษาไมหายเลย และรายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได

เมื่อเดือน กันยายน พ.. 2547 ที่ผานมา ว... ก็ไดรับหนังสือขอความชวยเหลือจากโรงพยาบาลแหงหนึ่ง เนื่องจากมีพยาบาลจํานวน 6 คน ที่ทํางานในหอผูวยเดียวกัน ติดเชื้อวัณโรค เมื่อผมซึ่งเปนตัวแทนของ ว... ไปตรวจดูสถานที่ก็พบวา เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งไมเปนไปตามมาตรฐานระบบปรับอากาศของโรงพยาบาลที่ควรจะเปน และไดใหคําแนะนํากับโรงพยาบาลในการปรับปรุงระบบปรับอากาศไปแล

กรณีตัวอยางนี้ คงเปนแคปลายยอดของภูเขาน้ําแข็งเทานั้น เพราะเทาที่ไดพูดคุยกับคุณหมอหลายทาน ทําใหไดอมูลวา ปญหาบุคลากรติดเชื้อวัณโรคจากการทํางานในโรงพยาบาลเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ


 

 

ความเสี่ยงสําหรับประชาชน

นอกจากหมอและพยาบาลแลว เราๆทานๆที่ไปใชบริการในโรงพยาบาล หรือไปเยี่ยมผูวยในโรงพยาบาล ก็มีโอกาสที่จะกลายเปนคนโชครายเหมือนกัน

ทุกๆทาน คงเคยมีโอกาสเขาไปนั่งรอตรวจในแผนกผูวยนอก ที่มีคนไขทั้ง เด็ก ผูใหญคนสูงอายุ นั่งรวมๆกันอยูเต็มไปบาง บางคนก็ไอหรือจามอยูตลอดเวลา ที่ดีหนอยก็อาจใชาปดปากปดจมูก ที่แยก็คือ พวกที่ไมรับผิดชอบตอสังคม ไอจามพนไปในอากาศโดยไมดปองอะไรเลย ในหองนั้นอาจผูวยกว 50 คน และอาจมีหนึ่งในนั้นเปนวัณโรคและนั่งอยูติดกับทาน บุตรหลานของทาน หรือญาตผูใหญของทานก็ได

เราไมมีสถิติที่บอกวาประชาชนทั่วไปไดรับเชื้อวัณโรคจากโรงพยาบาลเปนจํานวนเทาใด เพราะเมื่อรับเชื้อกลับออกไป ก็จะบอกไมไดาเปนการรับเชื้อจากภายในโรงพยาบาลหรือรับเชื้อจากภายนอก แตเชื่อไดา ตองมีคนจํานวนไมอยที่ไดรับเชื้อจากในโรงพยาบาลแนๆ โดยเฉพาะถาหากตองพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลเปนระยะเวลานาน

แตไมาจะมากหรือนอย ถาหากเกิดกับทาน หรือคนใกลตัวทานหละ ทานจะรูสึกอยางไร

ควบคุมความเสี่ยง

ในหองปรับอากาศทั่วไป เราไมสามารถปองกันการติดเชื้อทางอากาศได 100% าหากตองการปองกันใหได 100% จะตองออกแบบหองปรับอากาศนั้นเปนกรณีพิเศษ และผูที่อยูในหองนั้นตองมีการสวมหนากากและชุดปองกัน เหมือนกันในภาพยนตเกี่ยวกับสงครามเชื้อโรค

แตถึงเราไมสามารถปองกันได 100% เราก็สามารถลดความเสี่ยงใหอยูในระดับต่ํา ซึ่งเปนที่ยอมรับกันในระดับสากลไดโดยการออกแบบระบบปรับอากาศใหมีการเติมอากาศจากภายนอกที่มากเพียงพอ มีการระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอ และปฏิบัติตามขอกําหนดอื่นๆในมาตรฐานการออกแบบระบบปรับอากาศของโรงพยาบาล

มีหลายครั้งที่เกิดความตระหนกจนเกินเหตุไป เชน สั่งใหดแอรทั้งหมด แลวเปดหนาตางทนรอนไปเรื่อยๆ เพราะเชื่อวาถาติดแอรแลวจะไมปลอดภัย อยางนี้ก็จะเปนการกลัวเพราะไมมีความรูขอใหนึกอยางงายๆวาโรงพยาบาลประเทศที่พัฒนาแลวเขาก็ติดแอรทั้งหลัง ทําไมเขาไมกลัว

ประเด็นปญหาไมไดอยูที่การติดระบบปรับอากาศ แตญหาที่แทจริงอยูที่การติดระบบปรับอากาศโดยไมไดมาตรฐานตางหาก

บทบาทของ ว...

ญหาในปจจุบันก็คือ ถาตองการทําใหโรงพยาบาลปลอดภัยขึ้น ใครจะเปนผูบอกไดาควรทําอยางไร

จากการสัมมนาในงานสัปดาหวิศวกรรมแหงชาติ เมื่อ 31 ตุลาคม พ.. 2547 ซึ่งเปนการจัดรวมของ ว... สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย และ ชมรมควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแหงประเทศไทย โดยมีแพทยและพยาบาลดานควบคุมการติดเชื้อเขารวมสัมมนาดวยจํานวนมาก พบวาทางดานแพทยและพยาบาลซึ่งเปนผูใชอาคาร มีความตองการใหอาคารมีมาตรฐานความปลอดภัยดานการติดเชื้อ เฉกเชนเดียวกับ ความปลอดภัยจากอาคารถลม หรือความปลอดภัยจากอัคคีภัย

คําถามที่ปรากฎขึ้นก็คือ ถาจะทําใหปลอดภัยจากการติดเชื้อทางอากาศ ตองทําอยางไร ทั้งสําหรับอาคารโรงพยาบาลที่จะสรางขึ้นใหมและการปรับปรุงสภาพโรงพยาบาลเดิม

บทบาทที่ ว... องทําตอไปก็คือ รวบรวมองคความรูานการออกแบบระบบปรับอากาศของโรงพยาบาลที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย และมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล มาจัดทําเปนมาตรฐาน ว... เพื่อใหเปนมาตรฐานทางวิศวกรรมของประเทศไทยขึ้น

โดยในเรื่องนี้ คณะอนุกรรมการแขนงปรับอากาศ ในคณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล รวมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํามาตรฐานการระบบปรับอากาศอยูแลว จึงจะรับผิดชอบในการเพิ่มเติมเนื้อหาในสวนการออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศสําหรับสถานพยาบาลตอไป

โดยตั้งแตนป.. 2547 ที่ผานมา คณะอนุกรรมการฯ ก็ไดจัดทํารางมาตรฐานมาอยางตอเนื่อง และ เพื่อใหนําเนื้อหาในสวนนี้ไปใชไดอนที่มาตรฐานจะเสร็จสมบูรณทั้งเลม คณะอนุกรรมการฯ จึงไดจัดทําเปน ขอแนะนําเฉพาะกาล (Interim Guideline) ขึ้น และไดประกาศเผยแพรตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม พ.. 2547 โดยมีชื่อเต็มๆ วอแนะนําเฉพาะกาลสําหรับการออกแบบและติดตั้งระบบปรับ


 

 

อากาศและระบายอากาศของสถานพยาบาล ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจากหนาเว็บไซทของ ว... www.eit.or.th

นอกจากการจัดทํามาตรฐานแลว ขั้นตอนตอไป ว... จะไดวมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหงประเทศไทย และชมรมควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแหงประเทศไทย จัดการฝกอบรมผูที่เกี่ยวของขึ้น โดยจะจัดใหมีการอบรมทั้งทางดานหมอพยาบาล และการอบรมวิศวกรใหมีความรูอยางถูกตอง

ในขั้นตอไป ว... จะเปนตัวแทนของหมูวิศวกร ที่จะสงเสียงไปบอกหนวยงานของรัฐที่เปนผูกําหนดนโยบาย ใหไดรับทราบถึงความคิดความเห็นของเราในเรื่องนี้ เพื่อใหผูกําหนดนโยบายของชาติไดกําหนดนโยบายไดอยางถูกตอง กอนที่ปญหาตางๆจะมีมากไปกวานี้ เพราะเรารูกันดีอยูา คาใชายในการปองกันปญหานั้น ต่ํากวาคาใชายในการแกญหา มากมายหลายสิบเท

หนาที่ของวิศวกร

วิศวกรที่ทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาล จําเปนตองอัพเดทขอมูลใหทันสถานการณจจุบัน โดยศึกษาหาความรูจากขอแนะนําเฉพาะกาล หรือมาตรฐานที่จะออกตามมา และปฏิบัติตามมาตรฐานอยางเครงครัด ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของสาธารณชนในประเทศไทยขึ้น

วิศวกรควรเขาอบรมสัมมนาอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในสวนที่ทานยังเห็นวามีความรูหรือขอมูลไมทันสมัยเพียงพอ การเขาอบรมสัมมนา ไมเพียงจะไดความรูทางวิชาการเทานั้น ทานจะยังมีโอกาสไดพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมวิชาชีพดวย

นอกจากนั้น ในปจจุบัน ความรูหาไดสะดวกงายดายมากขึ้น เพราะมีอินเตอรเน็ตชวย ตัวอยางเว็บไซทที่มีขอมูลดานโรงพยาบาลเช www.cdc.gov www.who.int เปนตน ซึ่งทานจะสามารถคนควาขอมูลตางๆที่ทันสมัยไดวยตนเอง

สรุป

ญหาการติดเชื้อจากโรงพยาบาล ถาไมคิดอะไรมากจะรูสึกวาอยูไกลตัว แตาคิดใหดีๆแลวปญหานี้อยูใกลตัวพวกเราทุกคนมาก

ถึงแมาเราไมมีขอมูลที่แนชัดวามีคนติดเชื้อจากโรงพยาบาลมากนอยเทาไร แตการติดเชื้อมีอยางแนนอน และถาเกิดกับใครสักคน คนโชครายคนนั้นจะตองทนทรมานไปหลายเดือนจากผลขางเคียงของยาที่รักษา คาใชายทางการเงินที่เกิดขึ้น และที่เลวรายที่สุดคือคาใชายทางจิตใจที่ตองเสียไป มันยุติธรรมกันเขาคนนี้แลวหรือ

เพราะแทที่จริงแลว เรื่องการติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาล ไมใชเรื่องโชครายอยางที่เราๆชอบพูดกัน แตเปนเรื่องของความละเลยหรือมักงายมากกวา เนื่องจากเรารูวิธีการที่จะปองกันไดแตไมไดทํากันตางหาก


 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.